Alapfogalmak

 
Beépítésre nem szánt terület: 
a település közigazgatási területének a zöldterületi, a közlekedési, a mezőgazdasági, az erdőművelési, illetőleg az egyéb célra szolgáló része.

Beépítésre szánt terület: 
a település közigazgatási területének a beépített, illetve a további beépítés céljára szolgáló területrésze (lehet a település külterületén is).

Beépítési magasság: 
az épületmagasság, a homlokzatmagasság és a párkánymagasság gyűjtőfogalma.
 
Belterület: 
a település közigazgatási területének – jellemzően a település történetileg kialakult, összefüggő, beépített, vagy beépítésre szánt területeket tartalmazó – a helyi építési szabályzatban kijelölt része.

Előkert: 
az építési teleknek a közterület vagy a magánút felőli határvonala (homlokvonala) és az építési határvonal (előkerti határvonal), illetőleg az oldalkertje(i) által határolt része. 

Építési határvonal: 
a telek előkertjét, oldalkertjét és hátsókertjét meghatározó vonalak.

Építési hely: 
az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által körülhatárolt beépíthető területrésze, amelyen – a védőtávolságok és más jogszabályi előírások megtartásával, vagy azon belül a szabályozási terven jelölt beépíthető területrészen – az övezeti előírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület (épületek) elhelyezhető (elhelyezhetők).
 
Építési vonal: 
az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi építési szabályzatban meghatározott olyan vonal (vonalak), amelyre (amelyekre) az épületet a helyi építési                    szabályzatban meghatározottak szerint kötelezően helyezni kell.

Építési övezet: 
a beépítésre szánt (beépített) területek terület felhasználási egységein belüli egyes területrészeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját meghatározó besorolás.

Építési szabályzat és a szabályozási terv 
 A szabályozási terv és a helyi építési szabályzat határozza meg: 
- a bel és külterületek közös határvonalát, 
- a beépítésre szánt illetve beépítésre nem szánt területeket. 
Ezen belül az egyes övezetek lehatárolását. 
- az egyes területrészeken belül a közterületek és az egyéb területrészek elkülönítését, 
- a közterületeken belül a különböző célokat szolgáló területeket (közút, köztér, közpark stb.), 
- a közterületnek nem minősülő területeken belül a telkek építési telkek, területek kialakítására és beépítésére vonatkozó előírásokat, 
- az egyes területrészeken belül a védett és a védelemre tervezett, valamint a védőterületeket, továbbá építményeket, 
- az infrastruktúra hálózatok építmények szabályozást igénylő elemeit. 
 
Építési telek: 
az a telek, amely beépítésre szánt területen fekszik,
az építési szabályoknak megfelelően kialakított,
a közterületnek gépjármű-közlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és
amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m.
 
Építési terület: 
olyan telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál.
 
Építési vonal: 
az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi építési szabályzatban meghatározott olyan vonal(ak), amely(ek)re az épületet kötelezően kell elhelyezni.
 
Fekvő telek: 
a közterületekhez a hosszabbik oldalával csatlakozó építési telek vagy azon
építési telek, amely homlokvonala a telek hosszabbik oldala.
 
Foghíjtelek: 
a rendeltetésüknek megfelelően beépített telkek között elhelyezkedő üres telek.
 
Hátsókert: 
az építési telek hátsó telekhatára és az e felé meghatározott építési határvonal (hátsókerti határvonal), illetőleg az oldalkertje(i) között fekvő része.
 
Közműpótló: 
a vezetékes közműellátást helyettesítő műtárgy (pl. kút, szennyvíztároló, aggregátor).
 
Külterület: 
a település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, vízgazdálkodási, vagy különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) célra szolgáló, vagy művelés alatt nem álló természetközeli része.
 
Nyúlványos (nyeles) telek: 
a telekfelosztás során keletkező olyan telektömbön belüli telek, amely csak – a ki- és bejárásra, valamint a közművek elhelyezésére alkalmas – nyélszerű résszel kapcsolódik a köz- vagy magánúthoz.
 
Oldalkert: 
az építési teleknek a szomszédos telekkel közös oldalhatára és az e felé meghatározott építési határvonala (oldalkerti határvonal) között fekvő része.

Övezet: 
a beépítésre nem szánt területek terület felhasználási egységein belüli egyes területrészeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját meghatározó besorolás.
 
Szabályozási vonal: 
a közterületet és az egyéb nem közterületet elválasztó vonal.
 
Szintmagasság: 
az építmény főbejárata - bejárati előlépcsője - előtti járda szintje és az építményszint padlófelülete közötti függőleges távolság.

Szintterület: 
az összes építményszint bruttó alapterülete.
 
Telek: 
egy helyrajzi számon nyilvántartásba vett földterület.
 
Telektömb: 
a telkek olyan csoportja, amelyet minden oldalról közterület vagy részben más beépítésre nem szánt terület határol.
 
Telek átlagos lejtése: 
a telek lejtésének az épület (beépítetlen teleknél az építési hely) tengelyvonalában mért   
százalékban kifejezett mértéke.
 
Telek beépített területe: 
a telken álló épület 1,00 m-nél magasabbra emelkedő részeinek, az 1,00 m-es vízszintes síkban mért vetületi területeinek összege. 

Telek homlokvonala: 
a teleknek a közúttal vagy magánúttal közös határvonala
 
Telek legnagyobb beépítettsége: 
a telek beépített területének a telek teljes – nyúlványos telek esetében a teleknyúlvány területével csökkentett – területéhez viszonyított megengedett mértéke.
 
Telek zöldfelülete: 
a teleknek azon növényzettel borított területe (legkisebb zöldfelülete), ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg.
 
Többszintes növényállomány: 
a zöldfelületet egyszerre gyep-, cserje- és lombkoronaszinttel fedő növényzet.
 
Tömbtelek: 
az 1998. január 1. előtti előírások alapján már kialakított, több épülettel beépített építési telek.
 
Úszótelek: 
a tömbtelken álló külön tulajdonú épületek részére kialakított telek.
 
Zárvány telek: 
telektömbben építési telkekkel körülzárt olyan építési övezetbe sorolt telek,
amely közútról, vagy kialakított magánútról gépjárművel nem közelíthető meg.